Největší specializovaná databáze pro projektanty a dodavatele tepelných čerpadel
Jak navrhnout správný výkonzdroje tepla

Správný potřebný výkon zdroje tepla

Přesně určený potřebný výkon zdroje tepla bez zbytečných rezerv a chyb, výrazně snižuje pořizovací cenu tepelných čerpadel a zvyšuje návratnost investice. Na rozdíl od ostatních zdrojů tepla nemá tepelné čerpadlo jako hlavní úkol zajistit dodávku tepla, ale zajistit dodávku tepla co nejlevněji, aby se investice do něj vrátila. Cena instalovaného výkonu u tepelných čerpadel je totiž výrazně vyšší než u jiných zdrojů tepla a tuto svoji nevýhodu kompenzuje dosaženými provozními úsporami.

Potřebný výkon = investované peníze

U plynového kotle je jedno, jestli budete instalovat výkon 12 nebo 24 kW, rozdíl v pořizovací ceně a paušálu za plynovou přípojku bude minimální. U tepelných čerpadel je to ale úplně jinak, každou instalovanou 1 kW musíte zaplatit jak v investici, tak v paušálu za elektrický jistič.     

  • 50 kW u plynové kotelny = 150 000 Kč
  • 50 kW u tepelného čerpadla vzduch/voda = 650 000 Kč
  • 50 kW u tepelného čerpadla země/voda = 1 100 000 až 1 500 000 Kč

Potřebný výkon = investované peníze


Tepelná ztráta objektu

Pokud nepočítáte tepelné ztráty sami, ale přebíráte od někoho jen jejich hodnotu nepodloženou podrobným výpočtem, tepelnou ztrátu vždy zkontrolujte. Stačí rychlý přepočet W/m2 vytápěné plochy nebo rychlý výpočet tepelné ztráty budovy obálkovou metodou. Váš čas věnovaný kontrole tepelné ztráty může investorovi výrazně snížit investiční náklady. 


Větrání přirozené

I když se pro návrh jednotlivých místností počítá součinitel výměny vzduchu 0,5 h-1, díky současnosti (nebo spíše nesoučasnosti) větrání okny, lze pro návrh zdroje tepla počítat se součinitelem 0,3 h-1, který více odpovídá reálnému provozu budov (při -15°C nebude nejspíš nikdo naplno větrat v celém domě).  Hodnota intenzity výměny vzduchu 0,5 h-1 je povinná pouze pro obytné budovy a pobytové místnosti (pokoje, ložnice), ostatní místnosti (koupelna, kuchyně, WC) lze provětrávat odváděným vzduchem z pobytových místností. Toto odpovídá průměrně 0,3 h-1.  


Větrání nucené

Zkontrolujte, jestli není tepelná ztráta větráním započítána současně jak v projektu vytápění, tak větrání. V bilanci by měla být pouze ztráta prostupem, infiltrací a pro ohřev větracího vzduchu ve VZT jednotkách.

V případě instalace větracího systému s rekuperací tepla, uvažujte potřebný výkon pro krytí tepelných ztrát větráním až po rekuperaci. 

Posuďte reálný provozní režim různých větracích jednotek a reálnou současnost jejich provozu. Větrání skladů a podobných prostor může být při mrazivých dnech vypnuto, nebo omezeno. Dveřní clony mají velký požadavek na dodávaný výkon, ale celkové množství odebraného tepla za den je nízké. Lze řešit akumulací tepla místo navýšení výkonu tepelného čerpadla.


Příprava teplé vody

Podrobnější informace naleznete na stránce PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY PRO RODINNÝ DŮM > nebo PŘÍPRAVA VĚTŠÍHO MNOŽSTVÍ TEPLÉ VODY >


Ohřev bazénu

Podrobnější informace naleznete na stránce OHŘEV BAZÉNU >


Určení potřebného výkonu zdroje tepla pro rodinný dům

K hodnotě tepelné ztráty budovy, přičtěte potřebný výkon pro přípravu teplé vody 0,25 kW na osobu. Viz. PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY PRO RODINNÝ DŮM >


Určení potřebného výkonu zdroje tepla pro větší budovy

V naprosté většině provozů nedochází k 100% souběhu všech požadavků na výkon zdroje tepla při venkovní výpočtové teplotě. Toto lze zohlednit dle ČSN 06 0310 stanovením provozní špičky.

  • QI = 0,7 x (QVYT + QVZT + QTECH) + QTV         (zohledňuje současnost pro vyšší výkon pro přípravu TV)
  • QII = QVYT + QVZT                                                      (platí pokud je příprava TV pod 30 % tepelné ztráty budovy)

Potřebný výkon zdroje tepla = větší z hodnot (QI, QII)

  • QVYT = QV + Q= Vytápění (tepelná ztráta prostupem konstrukcemi + tepelná ztráta větráním)
  • QVZT = Vzduchotechnika (je-li větrání strojní, nezapočítává se ztráta větráním)
  • QTECH = Potřebný výkon pro technologii
  • QTV  = Nabíjecí výkon pro přípravu teplé vody

Související témata:
Zpět na seznam témat
Správný výkon tepelného čerpadla vzduch/voda
Správný výkon tepelného čerpadla země/voda
Předimenzování tepelného čerpadla